A3-W71 ( 90g/m2) (Trắng)

  • A3-W71(90g/m2)
  • Nhựa Khải Thần
Trắng

Hình 360 độ