Bao Trắng Sữa 2 dọc xanh KT 65x 105 /45 (g/m2)

Bao Trắng Sữa 2 dọc xanh KT 65x 105 /45 (g/m2) (Trắng Sữa)

  • bts2dx65*105/45
  • Nhựa Khải Thừa
Trắng Sữa

Hình 360 độ