Bao Vàng Cam in Ure Kt 60x 100 /75 (g/m2)

Bao Vàng Cam in Ure Kt 60x 100 /75 (g/m2) (Vàng Cam)

  • bvcur60*100/63
  • Nhựa Khải Thừa
Vàng Cam

Hình 360 độ